* Suidoosterfees-inentingsbeleid:

Die Suidoosterfees volg ’n inentingsmandaat om die veiligste moontlike feeservaring vir besoekers, kunstenaars, personeel en diensverskaffers te verseker. Riglyne soos neergelê deur gesondheidsowerhede ingevolge die Covid-19-pandemie word gevolg.

Alle moontlike veranderlikes word deurlopend deur die Suidoosterfees gemonitor, en aanpassings en toegewings wat mag plaasvind, sal in oorleg met ’n advieskomitee toegepas word. Toegang tot die feesterrein is dus onderhewig aan die volgende bepalings en voorwaardes:

 Feesgangers sal toegang tot die Kunstekaap-kompleks kry wanneer:

  • ’n elektroniese of gedrukte inentingsertifikaat by aankoms vertoon word (’n Johnson & Johnson-inenting of twee Pfizer-dosisse) OF
  • bewys gelewer word van ’n negatiewe SARS-CoV-2-toets (antigeen of PKR).

Slegs uitslae van toetse deur geregistreerde, opgeleide mediese personeel word aanvaar. Tuis- blitstoetse geld dus nie.

SARS-CoV-2-toetsuitslae is vir 72 uur geldig, waarna ’n nuwe toets gedoen moet word. Die beleid geld slegs vir volwassenes; kinders tot en met 18 kan die perseel sonder inentingsertifikate of toetsuitslae betree.

* Suidoosterfees vaccination policy:

The Suidoosterfees subscribes to a vaccination mandate to ensure the safest possible festival experience for visitors, artists, staff and service providers. Regulations as prescribed by health authorities for the Covid-19 pandemic are observed.

All possible variables are constantly monitored by Suidoosterfees, and adjustments and concessions may be implemented as necessary, and in consultation with an advisory committee. Entry to the festival venues are subject to the following terms and conditions: 

Festivalgoers will be granted access to the Artscape complex when:

  • an electronic or printed vaccination certificate is shown upon arrival (a Johnson & Johnson-vaccination or two Pfizer-

    OR doses)

  • proof is provided of a negative SARS-CoV-2 test result (antigen or PCR).

Only test results conducted by registered, trained medical staff will be accepted. Rapid home tests will therefore not be valid.

SARS-CoV-2 test results are valid for 72 hours, after which a new test must be done. This policy is applicable to adults only; children up to the age of 18 can enter the festival premises without having to produce vaccination certificates or proof of negative test results.

38