Meer oor ons/About

Die fees se missie bevestig ’n onlosmaaklike verbintenis tot inklusiwiteit, soos beaam deur die slagspreuk: ’n Fees vir almal!

As ’n kunstefees wat nuwe kunsuitings vervaardig, dra die Suidoosterfees by tot die ontwikkeling en vooruitgang van teater en ander genres in die uitvoerende kunste. Die fees bied aan inwoners van Kaapstad en omgewing die geleentheid om die kunste op ’n bekostigbare manier te ervaar, en stimuleer ook toerisme na die stad met ’n unieke aanbod.

Met kulturele diversiteit en inklusiwiteit as sentrale karaktereienskappe is die fees se hoofdoel tweeledig: (1) om ’n platform te bied om plaaslike kunstenaars se talent ten toon te stel en nuwe talent te ontgin; en (2) om teater en kuns toeganklik en bekostigbaar te maak. Die Suidoosterfees glo in die krag van kuns om gemeenskapsontwikkeling en samehorigheid te bevorder.

The festival’s mission confirms its sincere commitment to inclusivity, as echoed by the slogan A festival for all!

As an arts festival focused on producing new work, the Suidoosterfees contributes towards the development and progress of theatre and other genres in the performing arts. It offers residents of Cape Town and surrounds an opportunity to experience the arts in an affordable manner, and its unique offering attracts tourism to the city.

As a festival that embraces cultural diversity and inclusivity, the main objective is twofold: (1) to offer a platform for local artists to showcase their talent and to cultivate new talent, and (2) to make theatre and the arts accessible and affordable. The Suidoosterfees believes in the power of the arts to promote community development and social cohesion.

Meer oor ons/About
Om ’n soomlose kunstefees in ras, kultuur, klas, geloof en taal, met fokus op Afrikaans, vir jonk en oud daar te stel.
Meer oor ons/About
Om die Kaapse Afrikaanse leefwêreld in sy volle verskeidenheid te vier en te ontwikkel, en om sosiale diversiteit en nasionale eenheid in en deur Afrikaans te beklemtoon en te bevorder.
Meer oor ons/About
To establish an arts festival that is seamless with regards to race, culture, religion and language, with the emphasis on Afrikaans, for people of all ages.
Meer oor ons/About
To celebrate and promote Afrikaans life in the Cape in all its variety; to emphasise social diversity and national unity in and through the art.
AGTERGROND

Kaapstad se Suidoosterfees is in 2003, onder mentorskap van wyle prof. Jakes Gerwel, in die lewe geroep deur Christa van Louw en die Stigting vir die Bemagtiging deur Afrikaans. Die idee vir die fees het ontwikkel uit ’n begeerte om ’n nouer band tussen alle Afrikaanssprekendes te bewerkstellig en ’n sogenaamde ‘soomlose fees’ (in prof. Gerwel se woorde) te vestig. Die uitgangspunt was dus om Afrikaans as grondtaal te hê vir ’n fees in ’n omgewing waar Afrikaans die dominante taal is, maar waar sodanige feeste in die algemeen vir sommige groeperinge minder toeganklik mag wees. Vandaar die Suidoosterfees se soomlose karakter in terme van taal (al is die meerderheid produksies Afrikaans), ras, geslag, politiek en geloof.

Die eerste Suidoosterfees is in 2003 by die Kaapse Skiereiland Technikon in Bellville-Suid aangebied. In 2007 het die fees na die Kunstekaap-teaterkompleks geskuif ten einde meer mense te lok en groter toeganklikheid te bevorder.

Vanuit die staanspoor is die Suidoosterfees as ’n multikulturele geleentheid geposisioneer, met Afrikaans as die gemene deler. Die fees is ’n belangrike forum vir kulturele kruisbestuiwing – van intellektuele gesprekke tot fisieke interaksies.

Die direksie van die Suidoosterfees het die behoeftes van Afrikaanse mense oor ’n wye spektrum nagevors. Kunste, dikwels onderbenut, kan direk daartoe bydra om ’n sin vir menswaardigheid onder mense te bevorder.

Die fees se naam word uiteraard geassosieer met die suidoosterwind — die Kaapse Dokter — en word metafories beskou as ’n kunstefees wat genesing en versoening deur Afrikaans wil bewerkstellig. Onderlinge gesprek en sinergie is belangrike fokuspunte. Feeste se taak is om gehoorontwikkeling te bevorder en om verarming in alle Suid-Afrikaners se kulturele identiteit teen te werk.

BACKGROUND

 The concept of the Suidoosterfees in Cape Town was developed by Christa van Louw and the “Stigting vir die Bemagtiging deur Afrikaans”, under mentorship of Professor Jakes Gerwel. The idea grew from a desire to bring together different Afrikaans speaking communities at a single “seamless” event – to quote the late Professor Gerwel. The idea was that Afrikaans should serve as a basis for a festival in an environment where Afrikaans is the dominant language, but where other Afrikaans festivals are not readily accessible to all. This culminated in the festival’s character as seamless in terms of language (even though the majority of productions are in Afrikaans), race, gender, political affiliation and faith.

The first Suidoosterfees was held in 2003 at the Cape Peninsula Technicon in Bellville South. In 2007 the festival was relocated to the Artscape Theatre Complex in order to attract more attendees and to improve accessibility.

Since its initiation, the festival was positioned as a multicultural event with Afrikaans as the common denominator. The festival is an important forum for cultural cross-pollination, ranging from intellectual discourse to physical interaction.

The board of the Suidoosterfees conducted research on the needs of Afrikaans people across a wide spectrum. Results showed that the capacity of the arts to enhance people’s sense of dignity is often underutilised.

The festival’s name is being associated with the famous southeaster wind – the Cape Doctor – and serves as a metaphor to convey the idea that the festival promotes healing and reconciliation through Afrikaans. Mutual conversation and synergy are important aspects of the festival. Festivals have an obligation to develop its audiences and to counteract the deterioration of all South Africans’ sense of cultural identity.