ATKV Jeugteater | Youth Theatre

ANGLO ANGST

Met: Mia van der Merwe, Nichola Viviers, Thalia Alberts, Zoë-Blu Mottram, Izette Blignaut, Conradie van Heerden en Vihann van Rooyen
Teks, regie en verhoogbestuur: Gita Fourie
Stel-, kostuum- en beligtingsontwerp: Jean du Plessis
Produksiehuis: Afval Produksies
Taal:
Afr, Eng
Venue: Zip Zap Dome
Datum en tyd: 27 April 12:00, 1 Mei 18:00
Tydsduur: 50 min
Prys: R100

Geen o/13

Shakespeare se Romeo & Juliet word die blyspel Romeo & Johanna. ’n Nuweling-regisseur wat uitblink in eksperimentele teater, bring ’n Anglo-Boereoorlog-weergawe van dié mal musical op die planke. Maar met die kleedrepetisie loop alles skeef. Twee akteurs daag nie op nie, die verhoogbestuurder kry die intrektyd heeltemal verkeerd, en nou begin daar oor ’n halfuur ook nog ’n kerkdiens in die teater.

ANGLO ANGST

With: Mia van der Merwe, Nichola Viviers, Thalia Alberts, Zoë-Blu Mottram, Izette Blignaut, Conradie van Heerden and Vihann van Rooyen
Writer, director and stage manager: Gita Fourie
Set, costumes and lighting design: Jean du Plessis
Production house: Afval Produksies
Language:
Afr, Eng
Venue: Zip Zap Dome
Date and time: 27 April 12:00, 1 May 18:00
Duration: 50 min
Price: R100

No u/13

Shakespeare’s Romeo & Juliet becomes the musical Romeo & Johanna. A young new director who excels in experimental theatre, is staging an Anglo Boer War version of this crazy musical. But during the dress rehearsal everything goes wrong. Two actors fail to show up, the stage manager gets the move-in time completely wrong, and the theatre is booked for a church service which starts in half an hour.

AS DIE DONKER MY ROEP

Aangebied deur Hoërskool Jan van Riebeeck
Met: Toby de Ruiter, Chloe Johnson en Donagene Lings
Reks en regie: Darren Cloete
Klank en verhoogbestuur: Josephina Hellman
Beligtiging: Steven Montaung
Taal:
Afr
Venue: Resource Centre
Datum en tyd: 1 Mei 10:00 en 12:00
Tydsduur: 30 min
Prys: R60

Damian en sy suster Lea voer al van jongs af ’n swerwersbestaan. Hulle soek ’n plek waar hulle ’n nuwe lewe kan begin. Damian se kop is tussen die sterre en Lea probeer van die verlede ontsnap. Maar niemand kan weghardloop van die waarheid nie. Nadat hulle ’n nuwe tuiste gevind het, begin die lewe waarvan hulle gedroom het, stukkie vir stukkie uitmekaar val.

AS DIE DONKER MY ROEP

Presented by Jan van Riebeeck High School
With: Toby de Ruiter, Chloe Johnson en Donagene Lings
Writer and director: Darren Cloete
Stage manager and sound: Josephina Hellman
Lighting: Steven Montaung
Language:
Afr
Venue: Resource Centre
Date and time: 1 May 10:00 en 12:00
Duration: 30 min
Price: R60

Damian and his sister Lea have been dwelling around from a young age. They are looking for a place where they can start a new life. Damian’s head is among the stars and Lea tries to escape from the past. But nobody can run away from the truth. As soon as they find a place to start anew, the life they have been dreaming of, starts to fall apart bit by bit.

BESTE VAN DKES-DRAMAFEES FINALÉ

Projekkoördineerder: Moeniel Jacobs
Taal: Afr
Venue: NATi Arena
Datum en tyd: 1 Mei 11:30
Tydsduur: 60 min
Prys: R60

Die wenner en naaswenner van die Departement Kultuursake en Sport se Dramafees-kompetisie word by die Suidoosterfees opgevoer. Die Artistic Rural Talent-groep van Dysselsdorp dra die kroon met Tussen strome, en die tweede plek is ingeneem deur die Swellendam Shack Theatre met hul ’n Myl in my skoene. Dié produksies het die boonste leer bereik nadat die amateurgroepe vir ’n jaar lank deur die Baxter-teater se Zabalaza-feesspan onder hande geneem is met opleiding in teksskryf, regie, toneelspel en produksieontwikkeling. Hierdie verhale uit die platteland gaan jou inspireer!

BESTE VAN DKES-DRAMAFEES FINALÉ

Project co-ordinator: Moeniel Jacobs
Language: Afr
Venue: NATi Arena
Date and time: 1 May 11:30
Duration: 60 min
Price: R60

The winner and the runner-up of the Department of Cultural Affairs and Sport’s Drama Festival competition in the Western Cape are staged at Suidoosterfees. Artistic Rural Talent from Dysselsdorp won the competition with Tussen strome, and second place was taken by the Swellendam Shack Theatre with ’n Myl in my skoene. These productions were selected after a year-long programme in collaboration with the Baxter theatre’s Zabalaza Festival team, who provided our amateurs with training in scriptwriting, directing, acting and production development. These rural stories will inspire you!

BRANDMERK

Wenner van Artscape en Suidoosterfees se Hoërskool Dramakompetisie
Met: Keanon Brandt, Rowan Mentoor, Bronwynne Neer en Bruzonia Britz
Teks: Stephren Saayman
Regie:
Lluwellyn Edas
Taal: Afr
Venue: NATi Repteater
Datum en tyd: 1 Mei 10:00
Tydsduur: 45 min
Prys: R60

Dis tien jaar later, maar tyd kon vir die Williams-gesin nie genesing bring nie. Danny, Debby en Brian is besig om hul huis op te pak terwyl hul ma rekenskap moet gee vir wat ná die berugte roomys-uitstappie gebeur het. Danny word heeltyd met dié “pa-seun-geheim” gekonfronteer terwyl Debby en Brian met hul eie demone uit die verlede worstel. Gaan Danny uiteindelik praat oor hoekom hy ’n fobie vir roomys het, of gaan die verlede ’n permanente brandmerk op sy siel laat?

BRANDMERK

Winner of Artscape and Suidoosterfees High School Drama Competition
With: Keanon Brandt, Rowan Mentoor, Bronwynne Neer and Bruzonia Britz
Writer: Stephren Saayman
Director:
Lluwellyn Edas
Language: Afr
Venue: NATi Rep Theatre
Date and time: 1 May 10:00
Duration: 45 min
Price: R60

It’s ten years later and not even time could bring healing for the Williams family. Danny, Debby and Brian are packing up the house, while their mother has to account for what happened after the notorious ice cream outing. Danny is constantly confronted about this “father-son secret” while Debby and Brian fight their own demons from the past. Will Danny eventually explain why he has an ice cream phobia, or will the past sear a permanent scar on his soul?

BROERS

Met: Joshua Andreas Kritzinger, Dieter de Kock, Ian Lubbe, Paul Badenhorst, Liam Clarke en Kobus Kotze
Teks: Esmé de Wet
Regie: Jan-Hendrik Opperman
Klank:
David Cooper
Beligting: Tian Ferreira Smit
Verhoogbestuurder:
Tian Ferreira Smit
Taal: Afr
Venue: NATi Repteater
Datum en tyd: 27 April 09:30
Tydsduur: 45 min
Prys: R80

OB

’n Ongeluk keer ’n oudste broer se wêreld om. Groot besluite moet geneem word, maar ’n klomp faktore speel ’n rol, wat ’n moeilike situasie nog verder kompliseer. Dit laat Gideon met die belangrike vrae: Aanvaar, verander of onttrek? Broers handel oor verlies en verantwoordelikheid.

BROERS

With: Joshua Andreas Kritzinger, Dieter de Kock, Ian Lubbe, Paul Badenhorst, Liam Clarke and Kobus Kotze
Writer:Esmé de Wet
Director:
Jan-Hendrik Opperman
Sound: David Cooper
Lighting: Tian Ferreira Smit
Stage manager: Tian Ferreira Smit
Language: Afr
Venue: NATi Rep Theatre
Date and time: 27 April 09:30
Duration: 45 min
Price: R80

PG

An accident turns an eldest brother’s world upside down. Life-changing decisions must be made, but several factors need to be taken into consideration, complicating an already difficult situation, leaving Gideon with the existential questions: Accept, change or withdraw? Broers is a play about loss and responsibility.

HOW TO RAISE OUR PARENTS

’n Samewerking tussen Suidoosterfees, Koningstheateracademie en Northlink Kollege, ondersteun deur die Van Ewijck Stigting
Met: Minou Bosua en studente van Northlink Kollege
Teks en regie: Minou Bosua
Taal: Afr, Eng
Venue: Zip Zap Dome
Datum en tyd: 28 April 14:00
Tydsduur: 60 min
Prys: R80

In hierdie doku-opera wat in ’n hofsaal afspeel, kry die Nederlandse teatermaker Minou Bosua haar ouers voor stok omdat hulle misluk het in hul taak om haar groot te maak. Om ’n kind te verwek is maklik; jy het nie ’n kwalifikasie daarvoor nodig nie. Maar die gevolge van gebrekkige ouerskap is ’n ramp op hande – vir beide die kind en die samelewing. Minou stel belangrike vrae oor ouers se verantwoordelikhede. In die hof stel sy ’n Ouerskap-handves voor om die mensdom se “kollektiewe voortplanting-psigose” onder beheer te kry. Dié multidissiplinêre produksie open nuwe perspektiewe op die verwagtinge, meriete en leemtes van ouerskap in ’n moderne era.

HOW TO RAISE OUR PARENTS

A collaboration between Suidoosterfees, Koningstheateracademie and Northlink College, supported by the Van Ewijck Foundation
With: Minou Bosua and students of Northlink College
Writer and director: Minou Bosua
Language: Afr, Eng
Venue: Zip Zap Dome
Date and time: 28 April 14:00
Duration: 60 min
Price: R80

In this courtroom docu-opera, Dutch theatre maker Minou Bosua takes her parents to task for failing their responsibilities in raising her. To sire a child is easy; you don’t need a diploma for that. But the consequence of negligent parenting is a recipe for disaster – for both children and society. Minou raises important questions about responsible parenthood. In court, she proposes a “Parental Charter” to curb society’s “collective reproduction psychosis”. This multi-disciplinary production invites us to engage with the expectations, strengths and shortcomings of parenthood in a modern era.

KEUSES

In samewerking met Neighbouring School Program
Met: Ethan Marsh, Cassidy Pietersen, Steven de Ruiter, Lauren Mentoor, Thabiso Monokoane, Dineo Kleinsmith, Jaiden Isaacs, Fenecha Timotheus, Kay Benisha, Geraldo Pieters, Clifford Lelieveld, Lee Jano Davids, Athini Ndoniyamanzi en Kaylin Adamso
Teks en regie: Clara Rademeyer
Taal: Afrikaaps
Venue: NATi Repteater
Datum en tyd: 1 Mei 15:00
Tydsduur: 60 min
Prys: Gratis

Geen o/13 T

Wanneer Jaden, ’n atleet wat pas ’n gulde geleentheid gekry het om oorsee te studeer, uitvind sy meisie is swanger, begin meng hy met die verkeerde mense. Met die wete dat hy vir die kind wat op pad is moet sorg, begin Jaden dwelms verkoop. Hy leer egter vinnig dat aksies gevolge het.

KEUSES

In collaboration with Neighbouring School Program
With: Ethan Marsh, Cassidy Pietersen, Steven de Ruiter, Lauren Mentoor, Thabiso Monokoane, Dineo Kleinsmith, Jaiden Isaacs, Fenecha Timotheus, Kay Benisha, Geraldo Pieters, Clifford Lelieveld, Lee Jano Davids, Athini Ndoniyamanzi and Kaylin Adamso
Writer and director: Clara Rademeyer
Language: Afrikaaps
Venue: NATi Rep Theatre
Date and time: 1 May 15:00
Duration: 60 min
Price: Free

No u/13 L

When Jaden, an athlete who just received a golden opportunity to study overseas, discovers that his girlfriend is pregnant, he starts hanging out with shady characters. Knowing that he will have to provide for the child on its way, he starts selling drugs. But soon, Jaden learns that actions have consequences.

KINNES

In samewerking met Northlink Kollege
Met: Themelios Demas, Chane Mack, Wade Alexander, Cassidy Adams en Chloe Jerome
Teks: Chase Rhys
Regie: Chester Miggels en Corné Hardnick
Taal: Afr, Eng
Venue: NATi Repteater
Datum en tyd: 27 April 15:30, 30 April 18:30
Tydsduur: 60 min
Prys: R80

Almal hoort iewers. Anwaar vertolk die rol van ’n gangster in ’n movie. Ma act hy? Nicole vaar goed op skool en leer op die harde manier van love. Derick skryf gedigte, maar dit betaal nie die bills nie. Mary beskerm haar kind blindweg sonder om enige vrae te stel. Rolanda wil die Cape Flats se eie Cape Kardashian wees.

KINNES

In collaboration with Northlink College
With: Themelios Demas, Chane Mack, Wade Alexander, Cassidy Adams and Chloe Jerome
Writers: Chase Rhys
Directors: Chester Miggels and Corné Hardnick
Language: Afr, Eng
Venue: NATi Rep Theatre
Date and time: 27 April 15:30, 30 April 18:30
Duration: 60 min
Price: R80

Everyone belongs somewhere. Anwaar portrays a gangster in a movie. But is he acting? Nicole is achieving at school and learns about love the hard way. Derick wants to write poetry, but it doesn’t pay the bills. Mary blindly protects her child without asking any questions. Rolanda wants to be the Cape Flats’ own Cape Kardashian.

LAMMIE BEUKES

In samewerking met Northlink Kollege
Met: Chane Mack, Leano September, Will Chandler, Ree George, Rauche Coetzee, Corne Hardnick, Chester Miggels, Nathan Joubert en Alistair Oerson
Teks: Serverius Majiedt
Regie: Cassidy Adams en Moses Khati
Taal: Afr
Venue: NATi Repteater
Datum en tyd: 27 April 17:30, 30 April 20:30
Tydsduur: 60 min
Prys: R80

Wat is ’n huis sonder ’n vader? Lammie is op ’n deernisvolle reis van selfondersoek in ’n veranderende Suid-Afrika. In die proses jaag sy spoke van die verlede op. Haar verhouding met haar drie kinders, almal van verskillende pa’s, kom ook onder die soeklig. ’n Vierde kind is op pad…

LAMMIE BEUKES

In collaboration with Northlink College
With: Chane Mack, Leano September, Will Chandler, Ree George, Rauche Coetzee, Corne Hardnick, Chester Miggels, Nathan Joubert and Alistair Oerson
Writer: Serverius Majiedt
Directors: Cassidy Adams and Moses Khati
Language: Afr, Eng
Venue: NATi Rep Theatre
Date and time: 27 April 17:30, 30 April 20:30
Duration: 60 min
Price: R80

What is a home without a father? Lammie is on a poignant journey of self-discovery in a changing South Africa. In the process, she confronts ghosts from the past. The relationship with her three children from different fathers also becomes a focal point. A fourth child is on its way …

P.O.S.T.

Met: Tatum Hendricks, Vincent van Heerden, Mark van Schalkwyk en ander
Teks: Geselskap
Regie: Dennis Stander en Devon Swartz
Taal: Afr, Eng, Xhosa, Zulu 
Venue: Resource Centre
Datum en tyd: 1 Mei 14:00
Tydsduur: 90 min
Prys: Gratis

Geen o/13 T

Al die akteurs in hierdie produksie is deelnemers aan die Oasis Reach for Your Dreams-program wat met hawelose mense werk om hulle weer as by die gemeenskap te integreer. Min mense luister ooit na haweloses se verhale, maar hulle stories is juis óns stories! P.O.S.T. (Power of storytelling) is ’n reeks monoloë wat hierdie voorheen versweë stories na die feesgehoor bring.
ATKV Jeugteater | Youth Theatre
ATKV Jeugteater | Youth Theatre

P.O.S.T.

With: Tatum Hendricks, Vincent van Heerden, Mark van Schalkwyk and others
Writer: Company
Director: Dennis Stander and Devon Swartz
Language: Afr, Eng, Xhosa, Zulu 
Venue: Resource Centre
Date and time: 1 May 14:00
Duration: 90 min
Price: Free

No u/13 L

All the actors in this production are participants of the Oasis Reach for Your Dreams programme who work with homeless people to reintegrate them into society. Few people ever listen to the stories of the homeless, even though their stories are OUR stories! P.O.S.T. (Power of storytelling) is a series of monologues that bring these previously unvoiced stories to festivalgoers.

SU’WALLA KASSAM

Met: Abigail Cuyler, Abigail Jones, Angelo Bergh, Keagon Cochrane, Mikyall Harris, Matthew Dragner, Sharfa du Plessis en Shaneeq Meniers
Teks en produksiebestuur: Mikyall David Harris
Regie: Tamia Thompson
Verhoogbestuur: Erin Francis
Stelontwerp: Andrew Jones
Vervaardiger: Vlakkie Productions
Taal: Afr
Venue: Zip Zap Dome
Datum en tyd: 27 April 09:00, 1 Mei 20:30
Tydsduur: 60 min
Prys: R120

Geen o/13 T, S, N, D

Romeo en Juliet in die Bo-Kaap. Twee gesinne, verdeel deur godsdiens. Misleiding, liefde, begeerte en familie-onenigheid heers in hierdie komiese warrelwind waar die ondenkbare werklikheid word. Gaan familiebande sterk genoeg wees om die verliefdes van mekaar te skei, of sal trane die pad van beide families bevlek? ’n Aangrypende verhaal, waar die lot aan ’n draadjie in die kleurvolle strate van die Bo-Kaap hang. Bekroon met drie pryse by die US-dramadepartement se Première Teaterfees.

SU’WALLA KASSAM

With: Abigail Cuyler, Abigail Jones, Angelo Bergh, Keagon Cochrane, Mikyall Harris, Matthew Dragner, Sharfa du Plessis and Shaneeq Meniers
Writer and production manager: Mikyall David Harris
Director: Tamia Thompson
Stage manager: Erin Francis
Set design: Andrew Jones
Producer: Vlakkie Productions
Language: Afr
Venue: Zip Zap Dome
Date and time: 27 April 09:00, 1 May 20:30
Duration: 60 min
Price: R120

No u/13 L, S, N, D

Romeo and Juliet in the Bo-Kaap. Two families, divided by faith. Deceit, love, desire and family disputes are themes in this comical whirlwind where the unthinkable becomes all too real. Will family ties be strong enough to keep the lovers apart, or will tears be shed on both sides? A captivating tale, where fate hangs from a thin thread above the colourful Bo-Kaap streets. Winner of three awards at the SU Drama department’s Première Theatre festival.

TESTAMENT VAN ’N NAMA

In samewerking met Northlink Kollege
Met: Ree George, Themelios Demas, Nathan Joubert en Newtone Jantjies
Teks en regie: Rauche Coetzee
Taal: Afr
Venue: NATi Repteater
Datum en tyd: 27 April 19:30, 30 April 16:30
Tydsduur: 60 min
Prys: R80

’n Ma se hart koester die diepste geheime. Soms volg die geheime haar tot in die graf. Maar wat gebeur as sy die wêreld van die lewendes met daardie einste geheime vanuit die hiernamaals beheer?

TESTAMENT VAN ’N NAMA

In collaboration with Northlink College
With: Ree George, Themelios Demas, Nathan Joubert and Newtone Jantjies
Writer and director: Rauche Coetzee
Language: Afr
Venue: NATi Rep Theatre
Date and time: 27 April 19:30, 30 April 16:30
Duration: 60 min
Price: R80

A mother’s heart holds the deepest secrets. Sometimes the secrets follow her to the grave. But what happens when she controls the world of the living with those very secrets from beyond the grave?

THE FUNERAL: IS HE BEING REASONABLE?

In samewerking met KSUT
Met: Lede van CPUT Performing Arts Society
Teks en regie: N.T Jikwa
Taal: Afr, Eng, Xhosa, Zulu 
Venue: NATi Repteater
Datum en tyd: 1 Mei 17:00
Tydsduur: 60 min
Prys: R80

Geen o/10

Bathini is ’n gelowige jong man wat geleer is om God deur Sy kerk en gemeenskap te dien. Wanneer hy traumatiese dinge meemaak wat daartoe lei dat hy God en sy geloof bevraagteken, neem Bathini uiterste stappe om God te konfronteer oor sy lewensreis op aarde.

THE FUNERAL: IS HE BEING REASONABLE?

In collaboration with CPUT
With: Members of CPUT Performing Arts Society
Writer and director: N.T Jikwa
Language: Afr, Eng, Xhosa, Zulu 
Venue: NATi Rep Theatre
Date and time: 1 May 17:00
Duration: 60 min
Price: R80

No u/10

Bathini is a religious young man who was taught to serve God in His church and His community. When he experiences traumatic events that led him to question God and his faith, Bathini takes extreme measures to confront God about his journey on earth.