Bespreek jou kaartjies só

Kaartjies is beskikbaar deur Webtickets, of skakel Artscape Box Office by 021 421 7695. Kyk mooi op die program watter produksies is gratis, maar waarvoor jy steeds per e-pos of aanlyn moet bespreek.

How to book your tickets

Tickets are available through Webtickets, or dial Artscape Box Office at 021 421 7695. Please check on the programme which free productions still require you to book online or via email.