NATi Teaterfees | Theatre Festival

BALLROOM BOY

Aangebied deur die SBA
Met: Carmen Maarman, Ayden Croy en Zinedine Manus
Teks: Christo Davis
Regie: Nolan Africa
Verhoogbestuur: Edson Hector
Sessiefasiliteerder: Lesley Thomas
Navorsing:
Sandra Prinsloo en Christo Davids
Vervaardiger: 
Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans
Taal: 
Afr
Venue: NATi Arena
Datum en tyd: 26, 27, 28, 29, 30 April, 1 Mei 13:30 
Tydsduur: 45 min
Prys: Gratis

’n Dramatiese voorstelling van ’n ma en haar twee seuns wat as gesin deur bendegeweld uitmekaar geskeur word. Die kollig val op die uitdagings wat veroordeelde misdadigers in die gesig staar wanneer hulle ná hul vrylating weer deel van die samelewing probeer word. Hoe oorkom mens die gemeenskap se wanopvattings wat jou daarvan weerhou om ’n nuwe toekoms te betree? Dié SBA-projek demonstreer hoe teater ’n bydrae kan lewer om mense, families, dwelmverslaafdes, bendelede, vrygelate prisoniers en gemeenskappe te help bemagtig. ’n Kort gespreksessie met die gehoor vind na die vertoning plaas.

BALLROOM BOY

Presented by the SBA
With: Carmen Maarman, Ayden Croy and Zinedine Manus
Writer: Christo Davis
Director: Nolan Africa
Stage manager: Edson Hector
Session facilitator: Lesley Thomas
Research:
Sandra Prinsloo and Christo Davids
Producer:
Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans
Language:
Afr
Venue: NATi Arena
Date and time: 26, 27, 28, 29, 30 April, 1 May 13:30 
Duration: 45 min
Price: Free

A dramatic depiction of a mother and her two sons torn apart as a family by gang violence. The spotlight falls on the challenges convicted criminals face when they try to integrate with society after their release from jail. How do you overcome the community’s misapprehensions that restrain you from creating a new future? This SBA project demonstrates how theatre can help to empower people, families, drug addicts, gang members, released prisoners and communities. The show will be followed by a short discussion.

BRAAM EN DIE ENGEL

’n Momentum Beleggings Aardklop-produksie in samewerking met die KKNK en die Feesteforum, moontlik gemaak deur NATi en AK21; speelvak ondersteun deur NATi en Het Jan Marais Nationale Fonds

Met: Joanie Combrink, De Klerk Oelofse, Rehane Abrahams, Marelize Viljoen, Daneel van der Walt, Timothy Isaacs en Shaun Oelf
Teks: Marietjie de Jongh
Verwerking: Kanya Viljoen
Regie: Nico Scheepers
Assistent-regisseur: Grant van Ster
Tegniese versorging, kostuums, stel- en beligtingsontwerp: Nico Scheepers en Nell van der Merwe
Musiek: Franco Prinsloo
Verhoogbestuurder:
Nell van der Merwe
Assistent-verhoogbestuurder: 
Sohail Booise
Taal: 
Afr
Venue: kykNET Teater
Datum en tyd: 24 April 11:30, 27 April 09:30
Tydsduur: 70 min
Prys: R130

Die geliefde kinderboek Braam en die engel is verwerk as ’n magiese, multidissiplinêre teaterervaring vir die hele gesin. In dié boeiende storie oor die krag van vriendskap, verbeelding en hoop word ’n pasaangestelde streeksengel op ’n sending gestuur om te keer dat die inwoners van Wale van ellende vergaan. In Wale ontmoet die engel vir Braam en saam vertrek hulle op ’n reis wat hulle deur talle dorpe met verskillende uitdagings neem. In 2023 benoem vir vier Woordtrofees en vyf Fiëstas.

BRAAM EN DIE ENGEL

A Momentum Beleggings Aardklop production in collaboration with KKNK and the Festival Forum, made possible by NATi and AK21; festival run supported by NATi and Het Jan Marais Nationale Fonds

With: Joanie Combrink, De Klerk Oelofse, Rehane Abrahams, Marelize Viljoen, Daneel van der Walt, Timothy Isaacs and Shaun Oelf
Writer: Marietjie de Jongh
Adaption: Kanya Viljoen
Director: Nico Scheepers
Assistant director: Grant van Ster
Technical, costumes, set and lighting design: Nico Scheepers and Nell van der Merwe
Music: Franco Prinsloo
Stage manager:
Nell van der Merwe
Assistant stage manager:
Sohail Booise
Language:
Afr
Venue: kykNET Theatre
Date and time: 24 April 11:30, 27 April 09:30
Duration: 70 min
Price: R130

The beloved children’s book Braam en die engel comes to the stage as a magical, multidisciplinary theatre experience for the whole family. In this captivating tale about the power of friendship, imagination and hope, a newly appointed regional angel is sent on a mission to prevent the residents of Wale from dying of misery. In Wale, the angel meets Braam and together they set off on a journey that takes them through numerous towns with different challenges. Nominated for four Woordtrofees and five Fiëstas in 2023.

DROOMWERK

Moontlik gemaak deur Toyota US Woordfees, National Arts Council, PESP, National Arts Festival en Noordwes-Universiteit, speelvak ondersteun deur NATi

Met: Jill Levenberg, Ben Albertyn, Gerben Kamper, Tyrish Mili en Johann Vermaak
Vervaardiger en skrywer: Pieter Odendaal, River Mouth Projects
Regisseur, beligting- en stelontwerp: Kanya Viljoen
Begeleidende regisseur: Lwanda Sindaphi
Kostuums: Yonela Makoba
Klankontwerp, komposisie en instrumentasie: Jannous Aukema
Instrumentasie: Sumalgy Nuro
Verhoog- en produksiebestuur:
Dian Harcovecchio
Produksiebestuur, medevervaardiger en beligtingskonsultant:
Andi Colombo
Taal: 
Meertalig
Venue: NATi Arena
Datum en tyd: 26 April 20:30, 29 April 16:30, 30 April 16:30
Tydsduur: 75 min
Prys: R130

16 T, G, N, GG

Petrus droom oor sy voorouers in ’n hospitaal vir geestesiekes. Sy stammoeder, Diana van Madagaskar, soek haar verlore dogter. Sy oupa Piet, ’n apartheidsenator, herleef sy toesprake op sy doodsbed. Kan Petrus versoening in sy familie bewerkstellig of is hy eintlik te siek om tussen werklikheid en droom te onderskei? Droomwerk is met die 2021 ATKV-Woordveertjie vir beste nuwe teks bekroon. Jill Levenberg het verskeie nominasies en toekennings vir haar vertolking van Diana van Madagaskar ontvang.

DROOMWERK

Made possible by Toyota SU Woordfees, National Arts Council, PESP, National Arts Festival and North-West University, festival run supported by NATi

With: Jill Levenberg, Ben Albertyn, Gerben Kamper, Tyrish Mili and Johann Vermaak
Writer and producer: Pieter Odendaal, River Mouth Projects
Director, lighting and set design: Kanya Viljoen
Accompanying director: Lwanda Sindaphi
Costumes: Yonela Makoba
Sound design, composition and instrumentation: Jannous Aukema
Instrumentation: Sumalgy Nuro
Production and stage manager:
Dian Harcovecchio
Production manager, co-producer and lighting consultant:
Andi Colombo
Language:
Multilingual
Venue: NATi Arena
Date and time: 26 April 20:30, 29 April 16:30, 30 April 16:30
Duration: 75 min
Price: R130

16 L, V, N, MH

Petrus dreams about his ancestors in a mental hospital. His ancestral grandmother, Diana van Madagascar, walks on the seabed back home. His grandfather Piet, an apartheid senator, relives his speeches on his deathbed. Can Petrus bring reconciliation to his family, or is he too sick to distinguish between reality and dream? Droomwerk was awarded the ATKV-Woordveertjie in 2021 for best new drama text. Jill Levenberg has received various nominations and awards for her interpretation of Diana van Madagascar.

FLIP

Met: Braeden Buys en Logan Cornelius
Teks: Braeden Buys
Regie: Yolandé Rabé
Taal: Eng
Venue: NATi Repteater
Datum en tyd: 28 April 19:00, 1 Mei 12:00
Tydsduur: 70 min
Prys: R130

Geen o/13 T

Philip, ’n versteurde jong man, se lewe bereik ’n punt van geen omkeer. Twee personas veg vir dominansie in sy psige. Deur hul manifestasies in Philip se optrede, word die gehoor deel van ’n interessante speletjie wat die balans tussen Philip en die wêreld daar buite heeltemal omvergooi.

FLIP

With: Braeden Buys and Logan Cornelius
Writer: Braeden Buys
Director: Yolandé Rabé
Language: Eng
Venue: NATi Rep Theatre
Date and time: 28 April 19:00, 1 May 12:00
Duration: 70 min
Price: R130

No u/13 L

Philip, a disturbed young man, is reaching the point of no return. Two personas are battling for dominance in his psyche. Through their manifestations in Philip’s conduct, the audience is drawn into an interesting game that flips the balance between Philip and the outside world.

GESPLETE TONG

Met: Quinton Stuurman
Teks: Wendy Anthonie en Quinton Stuurman
Regie: Wendy Anthonie
Taal: Afr, Xhosa, Eng
Venue: NATi Repteater
Datum en tyd: 26 April 20:30, 28 April 09:00
Tydsduur: 60 min
Prys: R130

Verskeurd soos die gesplete tong van ’n slang, worstel Nkosana om ’n eie identiteit te vestig en ongeskonde te ontsnap van die samelewing se vereistes oor manlikheid en wat dit beteken om ’n goeie man te wees. Al was die geveg sedert kleintyd meestal figuurlik en emosioneel, het bloed al letterlik gevloei …

GESPLETE TONG

With: Quinton Stuurman
Writers: Wendy Anthonie and Quinton Stuurman
Director: Wendy Anthonie
Language: Afr, Xhosa, Eng
Venue: NATi Rep Theatre
Date and time: 26 April 20:30, 28 April 09:00
Duration: 60 min
Price: R130

Torn apart like the split tongue of a snake, Nkosana is embroiled in an emotional conflict to establish his identity, and to escape unscathed from society’s expectations about manhood and what it means to be a good man. Although the struggle has been mostly figurative and emotional since his childhood, blood was spilt literally …

KEN JY VIR DEWIE?

A ko-produksie van Suidoosterfees, KKNK en Momentum Beleggings Aardklop, ondersteun deur NATi

Met: Crystal Donna Roberts, Robert Hindley en Joshwin Dyson
Teks: Ilne Fourie
Regie: Margit Meyer-Rödenbeck
Tegnies en verhoogbestuur: Jeanne Steenkamp
Vervaardigers: Margit Meyer-Rödenbeck en Ilne Fourie
Taal: Afr
Venue: Die klaskamer
Datum en tyd: 24 April 11:00 en 18:00, 26 April 14:00 en 20:00, 27 April 09:00
Tydsduur: 75 min
Prys: R130

Geen o/14 T

Dewie de Jager is ’n doodgewone ou, nie die tipe teen wie ma’s hul matriekdogters waarsku nie. Hy’s die ou wat skaam smile en dan wegkyk. Wat is sy naam nou weer? Deon? Dewald? Whatever! Maar tussen alles deur hunker hy na aanvaarding. Om te behoort. Om ’n legend te wees oor wie almal praat. Om oral te wees. Teen die klaskamermure. Op voorblaaie. Op Google Search. Om die saviour te wees van elke loser wat elke pouse moet keer vir sy wickets …

KEN JY VIR DEWIE?

A co-production of Suidoosterfees, KKNK and Momentum Beleggings Aardklop, supported by NATi

With: Crystal Donna Roberts, Robert Hindley and Joshwin Dyson
Writer: Ilne Fourie
Director: Margit Meyer-Rödenbeck
Technical and stage manager: Jeanne Steenkamp
Producers: Margit Meyer-Rödenbeck and Ilne Fourie
Language: Afr
Venue: Die klaskamer
Date and time: 24 April 11:00 and 18:00, 26 April 14:00 and 20:00, 27 April 09:00
Duration: 75 min
Price: R130

No u/14 L

Dewie de Jager is a regular guy, not the type mothers warn their matric daughters against. He is the type that smiles timidly, then looks away. What is his name again? Deon? Dewald? Whatever! But through it all, he yearns for acceptance. To belong. To be a legend everybody talks about. To be seen all over. On classroom walls. On front pages. On Google Search. To be the saviour of every loser who must defend himself at break time …

MONSTERS

’n Toyota US Woordfees-produksie; speelvak ondersteun deur NATi

Met: Michele Burgers, Elton Landrew, Ntlanhla Kutu en René Cloete
Teks: Niklas Rådström
Regisseur, vervaardiger, stelontwerp en kostuums: Tinarie van Wyk Loots
Vertaling: Tinarie van Wyk Loots en geselskap
Beligtingsontwerp: Jaco Bouwer
Musiek: Pierre-Henri Wicomb
Taal: Afr
Venue: NATi Repteater
Datum en tyd: 27 April 12:30, 28 April 15:30
Tydsduur: 75 min
Prys: R130

OB 13 G

Twee tienjarige seuns word ondervra ná die verdwyning van die tweejarige James Bulger. Geweld wat onrusbarend deursyfer na weerloses voel net té bekend in die Suid-Afrikaanse samelewing. Wat dryf ’n kind om ’n ander kind te vermoor? Die Sweedse dramaturg Niklas Rådström laat die ware gebeure van 12 Februarie 1993 op ongenaakbare wyse ontvou, en stel moeilike vrae oor moraliteit, aanspreeklikheid en verantwoordelikheid.

MONSTERS

A Toyota SU Woordfees production; festival run supported by NATi

With: Michele Burgers, Elton Landrew, Ntlanhla Kutu and René Cloete
Writer: Niklas Rådström
Director, producer, set design and costumes: Tinarie van Wyk Loots
Translation: Tinarie van Wyk Loots and company
Lighting design: Jaco Bouwer
Music: Pierre-Henri Wicomb
Language: Afr
Venue: NATi Rep Theatre
Date and time: 27 April 12:30, 28 April 15:30
Duration: 75 min
Price: R130

PG 13 V

Two 10-year-old boys are being questioned after the disappearance of 2-year-old James Bulger. Violence that invades the lives of the defenceless feels all too familiar in South African society. What drives a child to kill another child? Swedish playwright Niklas Rådström chillingly recounts the true events of 12 February 1993, and poses difficult questions about morality, accountability and responsibility.

ONDER ’N BLOEDROOI HEMEL

’n Suidoosterfees-produksie, moontlik gemaak deur NATi en Het Jan Marais Nationale Fonds

Met: Cintaine Schutte, Daniel Mpilo Richards en Deon Lotz
Teks: Nicola Hanekom, na die boek deur Annemarié van Niekerk
Regie: Marí Borstlap
Taal: Afr
Venue: kykNET Teater
Datum en tyd: 29 April 14:30, 30 April 18:30, 1 Mei 10:00
Tydsduur: 80 min
Prys: R130

Annemarié van Niekerk se memoir oor liefde en geweld in Suid-Afrika is met ’n gesogte literêre prys in Nederland bekroon. Nicola Hanekom, ’n Hertzogpryswenner vir drama, het dié aangrypende boek vir die Suidoosterfees-verhoog verwerk. Onder ’n bloedrooi hemel vertel die verhaal van die wreedaardige moorde op ’n plaas naby Elliot, en hoe dit Annemarié op ’n reis neem die verlede in. ’n Reis waarin sy bestek opneem van haar grootwordjare, ’n liefdesverhouding met ’n swart kollega Denzel, en haar pa wat haar ten alle koste teen die wêreld wil beskerm – alles binne die hartverskeurende konteks van Suid-Afrika se bitter geskiedenis.

ONDER ’N BLOEDROOI HEMEL

A Suidoosterfees production, made possible by NATi and Het Jan Marais Nationale Fonds

With: Cintaine Schutte, Daniel Mpilo Richards and Deon Lotz
Writer: Nicola Hanekom, based on the book by Annemarié van Niekerk
Director: Marí Borstlap
Language: Afr
Venue: kykNET Theatre
Date and time: 29 April 14:30, 30 April 18:30, 1 May 10:00
Duration: 80 min
Price: R130

Annemarié van Niekerk’s memoir about love and violence in South Africa won a major literary prize in the Netherlands. Playwright Nicola Hanekom, winner of the coveted Hertzog Prize for drama, adapted the gripping book for Suidoosterfees. Onder ’n bloedrooi hemel tells the story of gruesome murders on a farm near Elliot, and how it takes Annemarié on an odyssey into her past. A journey in which she has to come to terms with her childhood, a love affair with a black colleague Denzel, and her father who wants to shield her from the world at any cost – all within the heart-wrenching framework of South Africa’s grim history.

OP DIE HOEK VAN STYX EN RIVER IS NORA PER ABUIS MET DIE DOOD OORGESLAAN

’n Ko-produksie van Suidoosterfees, KKNK, Vrystaat Kunstefees, Innibos en Momentum Beleggings Aardklop, speelvak ondersteun deur NATi

Met: Sandra Prinsloo en David Viviers
Teks: Henque Heymans
Regie: Toni Morkel
Verhoogbestuur: Amber Fox-Martin
Vervaardigers: Leftfoot Theatre Productions en KKNK
Taal: Afr
Venue: kykNET Teater
Datum en tyd: 26 April 18:30, 27 April 19:00
Tydsduur: 80 min
Prys: R130

OB 10 D

Die hiernamaals is toe baie minder deftig as wat ons gedink het – verbeel jou ’n staatsdepartement uit die 1970’s. Dis waar Nora haarself bevind. Die enigste probleem is, sy’s nooit dood nie en niemand wil haar glo nie. Sy besluit tog om hierdie kans aan te gryp om haar oorlede man in die anderkant van die dood te gaan soek en hom, met die hulp van ’n sjarmante gids, terug te bring huis toe.

OP DIE HOEK VAN STYX EN RIVER IS NORA PER ABUIS MET DIE DOOD OORGESLAAN

A co-production of Suidoosterfees, KKNK, Vrystaat Arts Festival, Innibos and Momentum Beleggings Aardklop, festival run supported by NATi

With: Sandra Prinsloo and David Viviers
Writer: Henque Heymans
Director: Toni Morkel
Stage manager: Amber Fox-Martin
Producers: Leftfoot Theatre Productions and KKNK
Language: Afr
Venue: kykNET Theatre
Date and time: 26 April 18:30, 27 April 19:00
Duration: 80 min
Price: R130

PG 10 D

The afterlife turns out to be much less glamorous than one would think. That is where Nora finds herself. The only problem is, she never died, and nobody wants to believe her. However, she decides to grab the opportunity to look for her deceased husband on the other side, and to bring him back home with the help of a charming guide.

OP DIE KRUIN VAN SHÔDEVILLE

’n Ko-produksie van Suidoosterfees en KKNK, ondersteun deur NATi

Met: Kevin Smith, Reginald Hufkie en Donovan Pietersen
Teks: Herschelle Benjamin en Reginald Hufkie
Regie: Herschelle Benjamin
Musiek: Reginald Hufkie
Produksiebestuur: Reimagine Theatre Co.
Verhoogbestuur: Zander Naude
Taal: Afr
Venue: Zip Zap Dome
Datum en tyd: 26 April 15:30, 27 April 19:00, 28 April 10:00
Tydsduur: 70 min
Prys: R130

Geen 0/13 T

Marvin keer terug na sy tuisdorp, Schauderville, waar hy sy ou race walking coach, Uncle Smithie, opsoek. Sy jonger broer Malcolm is na al die jare steeds in die euwels van “Shôde” vasgevang. Hy en Uncle Smithie onthou die goeie ou dae van nasionale kampioenskappe en hoe sport vir hom deure oopgemaak het. Maar met elke geleentheid was daar opofferings … Terwyl Marvin nou sy drome in die vermaakbedryf uitleef ná sy jeugsukses op die atletiekbaan, spook die verlede en sy broer se agteruitgang by hom. Dié semi-outobiografiese sportdrama vra hoe mens op die kruin van sukses jouself kan kwytskeld van die kloue van jou verlede.

OP DIE KRUIN VAN SHÔDEVILLE

A co-production of Suidoosterfees and KKNK, supported by NATi

With: Kevin Smith, Reginald Hufkie and Donovan Pietersen
Writers: Herschelle Benjamin and Reginald Hufkie
Director: Herschelle Benjamin
Music: Reginald Hufkie
Production management: Reimagine Theatre Co.
Stage manager: Zander Naude
Language: Afr
Venue: Zip Zap Dome
Date and time: 26 April 15:30, 27 April 19:00, 28 April 10:00
Duration: 70 min
Price: R130

No u/13 L

Marvin returns to his hometown Schauderville to spend time with his former race-walking coach, Uncle Smithie. His younger brother Malcolm is, after all these years, still caught up in the menaces of “Shôde”. Marvin and Uncle Smithie remember the good old days of national championships and how sport unlocked opportunities for him. However, every opportunity came with sacrifices. While Marvin is now living his dream in the entertainment industry after his achievements as a young athlete, the past, as well as his brother’s regression, are haunting him. This semi-autobiographical sport drama asks how one can free yourself from the past while enjoying the pinnacle of success.

REÜNIE

Ondersteun deur NATi en Innibos

Met: Frank Opperman
Skrywer: Dana Snyman
Regie: De Klerk Oelofse
Musiek: Reginald Hufkie
Produksiebestuur: Marie Vogts
Taal: Afr
Venue: Zip Zap Dome
Datum en tyd: 27 April 15:30
Tydsduur: 70 min
Prys: R130

Geen 0/13

Dit is dieselfde skoolsaal, maar 43 jaar later by die reünie van die 1980-matriekgroep. Adam Boshoff tree as verteller op, maar deur die loop van die aand kry verskeie klasmaats ’n beurt agter die mikrofoon om hul sê te sê. Lank terug het almal saam ’n tragedie beleef wat hulle nou vir die eerste keer regtig konfronteer. Dana Snyman en Frank Opperman snoer weer kragte saam – verwag dieselfde fyn spot, deernis en ’n tikkie nostalgie.

REÜNIE

Supported by NATi and Innibos

With: Frank Opperman
Writer: Dana Snyman
Director: De Klerk Oelofse
Music: Reginald Hufkie
Production manager: Marie Vogts
Language: Afr
Venue: Zip Zap Dome
Date and time: 27 April 15:30
Duration: 70 min
Price: R130

No u/13

It is the same school hall, but 43 years later at the 1980 matric group’s reunion. Adam Boshoff acts as narrator, but in the course of the evening various classmates get a turn behind the microphone to say a word. Long ago, they all experienced a tragedy which they now face head-on for the first time. Dana Snyman and Frank Opperman collaborate once again to bring you subtle banter, compassion and a bit of nostalgia.

ROUTRIP

Speelvak ondersteun deur NATi

Met: Elzabé Zietsman
Skrywer: Johann Slabbert
Regie: Maralin Vanrenen
Klankbaan: Coenie de Villiers
Vervaardiger: Drama Drama
Taal: Afr
Venue: NATi Repteater
Datum en tyd: 29 April 17:00, 30 April 12:30
Tydsduur: 90 min
Prys: R130

Geen 0/13 T

Ná ’n mislukte selfdoodpoging en drie weke in ’n psigiatriese kliniek, pak Helena haar karretjie met een tas klere en bokse vol familie-items wat sy haar lewe lank bymekaarmaak – van ’n lappieskombers tot ’n alsiende glasoog. Met niks om te verloor nie, begin haar tragikomiese reis deur die land om haar versameling uit te deel en finaal van mense afskeid te neem. Gewapen met humor, ignoreer sy die wanhoop en leef sy vreesloos, vry en, op die oog af, sorgeloos.

ROUTRIP

Festival run supported by NATi

With: Elzabé Zietsman
Writer: Johann Slabbert
Director: Maralin Vanrenen
Soundtrack: Coenie de Villiers
Production house: Drama Drama
Language: Afr
Venue: NATi Rep Theatre
Date and time: 29 April 17:00, 30 April 12:30
Duration: 90 min
Price: R130

No u/13 L

After a failed suicide attempt and time in a psychiatric clinic, Helena loads her car with one suitcase and family items she has collected – from a patchwork blanket to an all-seeing glass eye. She starts her tragicomic journey across the country to distribute her collection and say her final goodbyes to people. Humour is her armour as she ignores the despair, moving forward fearlessly, free and, on the face of it, without a care.

SWART WYN

’n Ko-produksie van Suidoosterfees en Aan Zee Theaterproducties, moontlik gemaak deur die Nederlandse Ministerie van Buitelandse Sake, NATi en Het Jan Marais Nationale Fonds

Met: Denise Jannah, Yolanda Ntanyana, Pierre van Heerden, Johan Falck, Frazer Barry, Deniel Barry, Charlton Davids en studente van Dance for All
Teks en regie: Martine Zeeman
Poësie: Diana Ferrus
Navorsing: Menko Wiersema
Met dank aan Tico Koopmans, Nationale Archief en Die Swart wyn-vrouekomitee onder leiding van Verna Stuurman
Taal: Afr, Eng
Venue: Zip Zap Dome
Datum en tyd: 23 April 15:00, 25 April 11:00, 30 April 11:00
Tydsduur: 100 min
Prys: R130

Die inspirerende verhaal van twee Suid-Afrikaanse vroue wat losbreek uit die bande van armoede, onderdrukking en geïnstitusionaliseerde geweld. Hulle verwesenlik hul lewensdrome deur die Bolandse wingerde te laat blom. Sybil, ’n suksesvolle wynmaker in 2024, vind inspirasie in die 17de-eeuse historiese figuur, Zwarte Maria Evert, die eerste swart vrou wat ’n druiweplaas besit en wyn geproduseer het. Swart wyn vertel hoe twee vroue daarin slaag om ’n nuwe toekoms vir hulleself te skep, te midde van uitdagings in ’n diep verdeelde land. Gebaseer op Wanneer water wyn word deur Vivian Kleynhans, eienaar van Seven Sisters Wines op Stellenbosch.

SWART WYN

A co-production of Suidoosterfees and Aan Zee Theaterproducties, made possible by the Dutch Ministry of Foreign Affairs, NATi and Het Jan Marais Nationale Fonds

With: Denise Jannah, Yolanda Ntanyana, Pierre van Heerden, Johan Falck, Frazer Barry, Deniel Barry, Charlton Davids and students from Dance for All
Writer and director: Martine Zeeman
Poetry: Diana Ferrus
Research: Menko Wiersema
With gratitude to Tico Koopmans, Nationale Archief and Die Swart wyn-vrouekomitee led by Verna Stuurman
Language: Afr, Eng
Venue: Zip Zap Dome
Date and time: 23 April 15:00, 25 April 11:00, 30 April 11:00
Duration: 100 min
Price: R130

The inspirational story of two South African women breaking free from poverty, oppression and institutionalised violence, fulfilling dreams that made their lives and the Boland vineyards bloom. Sybil, a successful winemaker in 2024, draws inspiration from the 17th century historical figure, Zwarte Maria Evert, the first black woman to produce wine from her own vineyard. Swart wyn is the tale of how two women managed to shape a new future for themselves in the face of challenges posed by a deeply divided country. Based on Wanneer water wyn word by Vivian Kleynhans, owner of Seven Sisters Wines in Stellenbosch.

SEWE

Met: Karlé Briedenhann en Johan Falck
Teks: Karlé Briedenhann
Regie: Albert Maritz
Taal: Afr
Venue: NATi Repteater
Datum en tyd: 28 April 12:30, 29 April 20:30, 30 April 10:00
Tydsduur: 60 min
Prys: R130

Geen 0/13 T

Volgens statistiek neem dit ’n vrou gemiddeld sewe probeerslae om ’n gewelddadige verhouding agter te laat. Sewe! Al wapper die rooi vlae van mishandeling vroeg-vroeg in hul verhouding, sukkel Michelle en Francois om die siklus van gevaarlike verhoudings te breek. Waarom kan sy hom nie net los nie?

SEWE

With: Karlé Briedenhann and Johan Falck
Writer: Karlé Briedenhann
Director: Albert Maritz
Language: Afr
Venue: NATi Rep Theatre
Date and time: 28 April 12:30, 29 April 20:30, 30 April 10:00
Duration: 60 min
Price: R130

No u/13 L

According to statistics, it takes a woman on average seven attempts to leave an abusive relationship. Seven! Even though red flags of violence pop up early in Francois and Michelle’s relationship, they both struggle to break the cycle of dangerous relationships. Why can’t she just leave him?

VAN DIE RAK AF

’n Artist Warehouse-produksie
Met: Lizz Meiring
Teks en regie: Lizz Meiring
Klank, produksie- en verhoogbestuur: Yvette Hanekom
Beligting en plakkaatontwerp: Jak J. Brits
Kostuums: Heidi Bothma du Toit, Hollywood Costumes
Agterdoek-ontwerp: Fanus van Deventer
Fotografie: B-You Photography
Kunswerke: Veronika Olivier Art
Taal: Afr
Venue: Zip Zap Dome
Datum en tyd: 26 April 11:00
Tydsduur: 65 min
Prys: R130

Geen o/14 T

Volgens die Menslike Biblioteek-konsep word die mensdom beskou as ’n versameling boeke, met elke mens se unieke storie iewers op die rak. Om mekaar beter te verstaan en vooroordele uit die weg te ruim, neem jy ’n mens uit soos wat jy ’n boek sou uitneem. Die veelsydige Lizz Meiring bring ’n versameling karakters – werklik, histories, fiktief, mitologies – na die verhoog met hul eie verhale wat wissel van skreeusnaaks tot hartverskeurend. Voor die vertoning vul gehoorlede “biblioteekkaartjies” met leidrade in om karakters te kies. Wanneer Lizz die verhoog betree, word die gehoor se keuses in ’n verrassingspakkie voor haar neergesit.

VAN DIE RAK AF

An Artist Warehouse production
With: Lizz Meiring
Writer and director: Lizz Meiring
Sound, production and stage manager: Yvette Hanekom
Lighting and poster design: Jak J Brits
Costumes: Heidi Bothma du Toit, Hollywood Costumes
Backdrop design: Fanus van Deventer
Photogrpahy: B-You Photography
Artwork: Veronika Olivier Art
Language: Afr
Venue: Zip Zap Dome
Date and time: 26 April 11:00
Duration: 65 min
Price: R130

No u/14 L

The Human Library movement regards humanity as a collection of books, with each person’s unique story on the shelve. To better understand one another and avoid prejudice, you “take out” a human being like you would a book. The versatile Lizz Meiring brings a collection of characters to life – real, historic, imaginary, mythological – with authentic stories that vary from hilarious to heart-breaking. Before the show, audience members fill out “library cards” with clues to select characters. When Lizz comes on stage, the audience selection is presented to her in a surprise packet.

VERRAS

Met: Siobhan Taljaard, Braeden Buys, Marika van Heerden, Pierre van Heerden, Aksana Matokazi, Casey Nel en Logan Cornelius
Teks: Siobhan Taljaard
Regie: Yolandé Rabé
Taal: Afr
Venue: Zip Zap Dome
Datum en tyd: 30 April 18:30, 1 Mei 09:00
Tydsduur: 80 min
Prys: R130

Geen o/16 T

Die Vermaak-familie rou, elk op hul eie manier, ná die afsterwe van Ouma Elie. Wat is belangriker as rusie, rugby en hertzoggies? Die lyk! Die kalmte word bedreig deur ’n verwarring van identiteite en ongenooide gaste. Alles terwyl die dominee kollekte opneem en Ouma Elie versuim om te arriveer vir die belangrikste gebeurtenis van haar lewe.

VERRAS

With: Siobhan Taljaard, Braeden Buys, Marika van Heerden, Pierre van Heerden, Aksana Matokazi, Casey Nel and Logan Cornelius
Writer: Siobhan Taljaard
Director: Yolandé Rabé
Language: Afr
Venue: Zip Zap Dome
Date and time: 30 April 18:30, 1 May 09:00
Duration: 80 min
Price: R130

No u/16 L

The Vermaak family is in mourning, each in their own way, after the death of Ouma Elie. What is more important than quarrels, rugby and hertzoggies? The corpse! The calm is threatened by mistaken identities and uninvited guests. All this while the reverend collects offerings and Ouma Elie fails to arrive for the most important event of her life.

VEELHOEK

’n Ko-produksie van KKNK, Vrystaat Kunstefees, Momentum Beleggings Aardklop en Suidoosterfees; moontlik gemaak deur NATi

Met: Jana Cilliers en Ludwig Binge
Skrywer: Jana Cilliers
Regie en ontwerp: Marthinus Basson
Produksiebestuurder: Anna Davel
Beligtingsontwerp en verhoognestuurder: Nicholaas de Jongh
Vervaardiger: KKNK
Taal: Afr
Venue: NATi Arena
Datum en tyd: 29 April 20:30, 30 April 20:30, 1 Mei 17:00
Tydsduur: 60 min
Prys: R130

Jana Cilliers tree in gesprek met Barnard Gilliland, haar neef wat 60 jaar gelede op 24 gesterf het. Ná sy dood verskyn sy debuutbundel Veelhoek waarin die vers “Skipbreukelinge” met sy refrein “en waar ek my voet wil sit, is water” die vertrekpunt word van hul gesprek binne die konteks van teater. Gilliland se rou en eerlike uitroep na die sin van die lewe skakel met Cilliers se hunkering na iets soortgelyks. As ouerwordende aktrise besin sy oor haar eie sterflikheid en veelhoekige bestaan hier op aarde, en ook oor ’n versoening verby tyd wat moontlik opgesluit lê in die mens se bereidwilligheid om op te hou lewe. Binne neef en niggie se bloedlyn word ewewig as tuiskoms bewerkstellig.

VEELHOEK

A co-production of KKNK, Vrystaat Arts Festival, Momentum Beleggings Aardklop and Suidoosterfees; made possible by NATi

With: Jana Cilliers en Ludwig Binge
Writer: Jana Cilliers
Director and designer: Marthinus Basson
Production manager: Anna Davel
Lighting design and stage manager: Nicholaas de Jongh
Producer: KKNK
Language: Afr
Venue: NATi Arena
Date and time: 29 April 20:30, 30 April 20:30, 1 Mei 17:00
Duration: 60 min
Price: R130

Jana Cilliers enters into a conversation with Barnard Gilliland, her cousin who died 60 years ago at age 24. His poetry collection Veelhoek was published shortly after his death. The haunting refrain, “wherever I set my foot, there is water” in his poem “Skipbreukelinge”, serves as a departure point for the theatrical conversation taking place. Gilliland’s desperate yearning for the meaning of life corresponds with Cilliers’s search for something similar as she contemplates her own mortality and the promise of equilibrium that lies in the willingness to stop living.

WAANSIN

’n Suidoosterfees– en Vrystaat-kunstefees-produksie, moontlik gemaak deur NATi en Het Jan Marais Nationale Fonds

Met: Carin Bester
Teks: Carin Bester
Regie: Lee-Ann van Rooi
Taal: Afr
Venue: NATi Repteater
Datum en tyd: 26 April 17:30, 29 April 12:00, 1 Mei 19:30
Tydsduur: 60 min
Prys: R130

Geen o/14

’n Verhaal van liefde deur die oë van ’n waansinnige ma wie se geestesongesteldheid uitdrukking vind deur die lens van haar radikale godsdiensbeskouing. Markus 10:14: “Jesus het vir hulle gesê: ‘Laat die kindertjies na My toe kom en moet hul nie verhinder nie …” Gegrond op ware gebeure.

WAANSIN

A Suidoosterfees and Vrystaat Arts Festival production, made possible by NATi and Het Jan Marais Nationale Fonds

With: Carin Bester
Writer: Carin Bester
Director: Lee-Ann van Rooi
Language: Afr
Venue: NATi Repteater
Date and time: 26 April 17:30, 29 April 12:00, 1 Mei 19:30
Duration: 60 min
Price: R130

No u/14

A tale of love through the eyes of a disturbed mother who finds purpose for her existence through radical religious beliefs. Mark 10:14: “But when Jesus saw it, he was indignant and said to them, ‘Let the children come to me; do not hinder them …” Based on true events.